Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MKiŚ BDO 01 – dane dotyczące wytworzonych i zagospodarowanych odpadów, opakowań i odpadów opakowaniowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Źródło danych:
System BDO
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Klimatu i Środowiska Raz w roku do 30 września 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
bezpośredni dostęp do bazy danych;
Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Katowicach
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Produkty i opakowania wprowadzone na rynek. Odpady poddane odzyskowi. Odpady poddane recyklingowi. Całkowita masa zużytego sprzętu. Opakowania i produkty podlegające obowiązkowi recyklingu. Odpady komunalne zmieszane przeznaczone do przetworzenia. Odpady wytworzone
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025