Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
NIW-CRSO OPP 01 – dane dotyczące działalności organizacji pożytku publicznego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Źródło danych:
System sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego – sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Raz w roku do 31 października 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Adres siedziby. Beneficjenci indywidualni. Beneficjenci instytucjonalni. Cele statutowe OPP. Członkowie jednostki osoby fizyczne. Członkowie jednostki osoby prawne. Członkowie. Działalność gospodarcza. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego. Wydatkowana kwota z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Działalność odpłatna pożytku publicznego. Działalność pożytku publicznego. Główne działania organizacji OPP. Inni odbiorcy działań jednostki. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej. Koszty organizacji OPP. Najwyższe wynagrodzenie (brutto). Nazwa jednostki. Numer KRS. Posiadane udziały lub akcje w spółkach. Posiadanie udziałów lub akcji w fundacjach, których organizacja pożytku publicznego jest fundatorem. Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych. Prawo do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Przeciętne zatrudnienie. Przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych. Przeprowadzone kontrole w organizacji OPP. Przychody organizacji OPP. Przychody ze źródeł niepublicznych. Przychody ze źródeł publicznych. Realizowanie zadań zleconych przez organy administracji rządowej. Realizowanie zadań zleconych przez organy samorządu terytorialnego. Realizowanie zamówień publicznych. Sposób realizacji celów statutowych. Środki przeznaczone na działalność pożytku publicznego. Świadczenia wykonywane przez wolontariuszy. Udzielone pożyczki pieniężne OPP. Wolontariusz. Wynagrodzenia brutto ogółem. Wynagrodzenia związane z działalnością gospodarczą. Wynagrodzenia związane z działalnością pożytku publicznego. Wynik działalności. Wynik finansowy jednostki non-profit. Zasięg terytorialny działalności. Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Przychody z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025