Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
NIW-CRSO OPP 01 – dane dotyczące działalności organizacji pożytku publicznego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty) Zmienna adresowa
 • rok
2 Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej Beneficjenci indywidualni
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej Beneficjenci instytucjonalni
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej Cele statutowe OPP Zmienna opisowa
 • rok
5 Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Członkowie jednostki osoby fizyczne
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Członkowie jednostki osoby prawne
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Członkowie Zmienna jakościowa
 • rok
8 Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej Działalność gospodarcza Zmienna jakościowa
 • rok
9 Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej Działalność gospodarcza Zmienna opisowa
 • rok
10 Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej Działalność nieodpłatna pożytku publicznego Zmienna jakościowa
 • rok
11 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Wydatkowana kwota z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej Działalność odpłatna pożytku publicznego Zmienna jakościowa
 • rok
13 Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej Działalność pożytku publicznego Zmienna opisowa
 • rok
14 Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej Główne działania organizacji OPP Zmienna opisowa
 • rok
15 Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Inni odbiorcy działań jednostki Zmienna opisowa
 • rok
16 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Koszty organizacji OPP
 • Rodzaje kosztów OPP
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Wynagrodzenia Najwyższe wynagrodzenie (brutto)
 • Osoby pracujące w OPP
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
20 Dane identyfikacyjne Numer KRS Zmienna identyfikacyjna
21 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Posiadane udziały lub akcje w spółkach Zmienna jakościowa
 • rok
22 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Posiadanie udziałów lub akcji w fundacjach, których organizacja pożytku publicznego jest fundatorem Zmienna jakościowa
 • rok
23 Pracujący Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Prawo do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji Zmienna jakościowa
 • rok
25 Wynagrodzenia Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
 • Osoby pracujące w OPP
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Pracujący Przeciętne zatrudnienie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Zmienna jakościowa
 • rok
28 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Przeprowadzone kontrole w organizacji OPP Zmienna jakościowa
 • rok
29 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Przychody organizacji OPP
 • Kategorie przychodów OPP
 • Źródła publiczne i prywatne przychodów OPP
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Przychody ze źródeł niepublicznych
 • Źródła prywatne przychodów OPP
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Przychody ze źródeł publicznych
 • Źródła publiczne przychodów OPP
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Realizowanie zadań zleconych przez organy administracji rządowej Zmienna jakościowa
 • rok
33 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Realizowanie zadań zleconych przez organy samorządu terytorialnego Zmienna jakościowa
 • rok
34 Współpraca podmiotów gospodarki społecznej Realizowanie zamówień publicznych Zmienna jakościowa
 • rok
35 Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej Sposób realizacji celów statutowych Zmienna opisowa
 • rok
36 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Środki przeznaczone na działalność pożytku publicznego
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Świadczenia wykonywane przez wolontariuszy Zmienna jakościowa
 • rok
38 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Udzielone pożyczki pieniężne OPP
Zmienna ilościowa
 • rok
39 Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Wolontariusz
 • Rodzaje wolontariatu
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
40 Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto ogółem
 • Rodzaje wynagrodzeń OPP
 • Składniki wynagrodzeń
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
41 Wynagrodzenia Wynagrodzenia związane z działalnością gospodarczą
Zmienna ilościowa
 • rok
42 Wynagrodzenia Wynagrodzenia związane z działalnością pożytku publicznego
 • Rodzaje działalności pożytku publicznego
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
43 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Wynik działalności
 • Rodzaje działalności pożytku publicznego
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
44 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Wynik finansowy jednostki non-profit
 • Wynik finansowy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Dane adresowe i terytorialne Zasięg terytorialny działalności Zmienna jakościowa
 • rok
46 Pracujący Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
47 Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Przychody z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
Zmienna ilościowa
 • rok