Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MEiN SIO 03 – dane dotyczące liczby nauczycieli według typów szkół, w placówkach wychowania przedszkolnego oraz w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki
Źródło danych:
System Informacji Oświatowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Edukacji i Nauki Raz w roku do 31 stycznia 2025 r. według stanu na 30 września 2024 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nauczyciele. Pracownicy szkół niebędący nauczycielami. Nauczyciele w placówkach kształcenia ustawicznego oraz centrach kształcenia zawodowego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025