Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
KNF SNP 01 – dane dotyczące pracowniczych planów kapitałowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
System nadzoru pośredniego nad rynkiem emerytalnym
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego Raz w roku do 2 kwietnia 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe. Pracownicze plany kapitałowe – aktywa netto funduszy zdefiniowanej daty. Pracownicze plany kapitałowe – wypłaty, wypłaty transferowe, zwroty, konwersje i zamiany. Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych. Pracownicze plany kapitałowe – stopa zwrotu
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.09 1.67.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025