Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MRiPS SI KDR 02 – dane o rodzinach, którym przyznano Kartę Dużej Rodziny
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Źródło danych:
System Informatyczny Karty Dużej Rodziny
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Raz w roku do 31 marca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Karta Dużej Rodziny. Beneficjenci Karty Dużej Rodziny. Lokalizacja ośrodka pomocy społecznej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.20.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025