Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
UW RPCO 01 – dane dotyczące placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, podmiotów prowadzących te placówki
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów wojewódzkich
Źródło danych:
Rejestry placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy wojewódzkie Raz w roku do 28 lutego 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa placówki. Numer REGON podmiotu prowadzącego. NIP podmiotu prowadzącego. Adres siedziby podmiotu prowadzącego. Numer telefonu podmiotu prowadzącego. Adres poczty elektronicznej podmiotu prowadzącego. Nazwa oddziału placówki. Numer REGON placówki. NIP placówki. Adres siedziby placówki. Adres oddziału placówki. Forma placówki, w tym: dla osób w podeszłym wieku, dla osób niepełnosprawnych, dla osób przewlekle chorych oraz łączona. Numer telefonu placówki. Adres poczty elektronicznej placówki. Nazwa placówki, która została wykreślona w trakcie roku. Nazwa oddziału placówki, który został wykreślony w trakcie roku. Adres siedziby placówki, która została wykreślona w trakcie roku. Adres oddziału placówki, który został wykreślony w trakcie roku
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025