Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
DGLP SILP 05 – dane dotyczące powierzchni szkółek leśnych, odnowień sztucznych (zrębów, halizn, pod osłoną drzewostanów), odnowień naturalnych, prac pielęgnacyjnych (w uprawach, młodnikach i drzewostanach), melioracji leśnych (w tym nawożenia mineralnego) oraz zalesień gruntów nieleśnych i sukcesji naturalnej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
Źródło danych:
System Informatyczny Lasów Państwowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Raz w roku do 11 marca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
REGON. Powierzchnia produkcyjna szkółek leśnych. Odnowienia sztuczne. Odnowienia sztuczne zrębów na powierzchniach otwartych. Odnowienia sztuczne pod osłoną drzewostanów. Odnowienia sztuczne na powierzchni halizn i płazowin. Dolesienia luk i przerzedzeń. Wprowadzanie II piętra. Odnowienia naturalne. Zalesienia gruntów nieleśnych. Zalesienia powstałe w wyniku sukcesji naturalnej. Poprawki i uzupełnienia. Pielęgnowanie lasu. Pielęgnowanie upraw. Czyszczenia późne. Wprowadzanie podszytów. Powierzchnia trzebieży. Powierzchnia melioracji leśnych. Nawożenie mineralne lasu
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.52.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025