Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
JOOC SI 01 – dane dotyczące wszczętych i zakończonych postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych jednostek organizacyjnych organów centralnych – innych niż prokuratura
Źródło danych:
Systemy informacyjne jednostek organizacyjnych organów centralnych – innych niż prokuratura
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Straż Leśna Lasów Państwowych Raz w roku do 31 marca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Organy Inspekcji Handlowej Raz w roku do 31 marca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Państwowa Straż Łowiecka Raz w roku do 31 marca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
urzędy wojewódzkie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025