Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MS SI 01 – dane dotyczące sądownictwa powszechnego i wojskowego, pełnoletnich osądzonych, nieletnich, małoletnich pod nadzorem sądów, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, adopcji orzeczonych przez sąd, opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, komorników, notariuszy, zakładów karnych i aresztów śledczych, tymczasowo aresztowanych i odbywających kary, warunkowo przedterminowo zwolnionych skazanych, Służby Więziennej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
Statystyczny system informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Sprawiedliwości 3 razy w roku do 15 kwietnia 2025 r. za rok 2024 – w zakresie podstawowym, do 17 czerwca 2025 r. za rok 2024 – w zakresie rozszerzonym, do 16 września 2025 r. za rok 2024 – w zakresie rozszerzonym;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Adopcje małoletnich. Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów. Sprawy załatwione przez komorników. Ochrona zdrowia w zakładach karnych. Zakłady karne i areszty śledcze. Wynagrodzenia w Służbie Więziennej. Zatrudnieni w Służbie Więziennej. Jednostki sądownictwa powszechnego. Sprawy załatwione i sprawy do załatwienia w sądach powszechnych. Warunkowe przedterminowe zwolnienia skazanych. Szkoły w zakładach karnych. Biblioteki w zakładach karnych. Placówki dla nieletnich. Tymczasowo aresztowani i odbywający kary. Działalność notariuszy. Uczniowie szkół w zakładach karnych. Małoletni pod nadzorem sądów. Ławnicy w sądach powszechnych. Dorośli skazani prawomocnie przez sądy powszechne. Zatrudnieni w sądownictwie powszechnym. Wynagrodzenia w sądownictwie powszechnym. Orzeczenia wykonywane wobec osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych. Osądzeni prawomocnie przez sądy wojskowe. Orzeczenia sądów rejonowych w sprawach o wykroczenia. Nieletni, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze w związku z demoralizacją – według wieku. Nieletni, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub kary w związku z czynami karalnymi – według wybranych rodzajów przestępstw. Nieletni według wykonywanych środków wychowawczych lub poprawczych. Nieletni, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub kary – według rodzajów środków. Czyny karalne popełnione przez nieletnich. Sprawy nieletnich, w których zachodzi podejrzenie demoralizacji lub popełnienia czynu karalnego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025