Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
ZUS KSI-RCR 01 – dane dotyczące osób zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczonego zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego te osoby
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS – Centralny Rejestr Członków Rodziny Ubezpieczonych Uprawnionych do Ubezpieczenia Zdrowotnego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Raz w roku do 28 lutego 2025 r. za grudzień 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne ubezpieczonego zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego osoby – numer PESEL, jeżeli został nadany. Dane identyfikacyjne ubezpieczonego zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego osoby – imię. Dane identyfikacyjne ubezpieczonego zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego osoby – nazwisko. Dane identyfikacyjne ubezpieczonego zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego osoby – płeć. Dane identyfikacyjne ubezpieczonego zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego osoby – data urodzenia. Dane identyfikacyjne ubezpieczonego zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego osoby – obywatelstwo. Dane identyfikacyjne dotyczące osób zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego – numer PESEL, jeżeli został nadany. Dane identyfikacyjne dotyczące osób zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego – imię. Dane identyfikacyjne dotyczące osób zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego – nazwisko. Dane identyfikacyjne dotyczące osób zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego – data urodzenia. Dane identyfikacyjne dotyczące osób zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego – stopień pokrewieństwa lub powinowactwa z ubezpieczonym. Dane identyfikacyjne dotyczące osób zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego – stopień niepełnosprawności. Dane identyfikacyjne dotyczące osób zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego – pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną. Dane adresowe dotyczące osób zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.10 1.29.06 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025