Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MS KRS RP 01 – dane o podmiotach zarejestrowanych w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
Krajowy Rejestr Sądowy – rejestr przedsiębiorców
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Sprawiedliwości Raz w roku do 17 stycznia 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Numer KRS. REGON. Data wpisu do rejestru informacji o uzyskaniu bądź utracie statusu organizacji pożytku publicznego. Data wpisu do rejestru przedsiębiorców. Nazwa jednostki. NIP
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025