Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MC PESEL 08 – dane dotyczące cech osoby zmarłej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji
Źródło danych:
Rejestr PESEL
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Cyfryzacji Raz w roku do 24 lutego 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
PESEL. Data zawarcia związku małżeńskiego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025