Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
NFOŚiGW KŚ 01 – dane dotyczące wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska i redystrybucji tych środków oraz gospodarowania tymi środkami w Narodowym Funduszu oraz funduszach wojewódzkich, gospodarowania dochodami budżetu gmin i powiatów pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Raz w roku do 23 maja 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Statystyczny
Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Raz w roku do 23 maja 2025 r. za lata 2022–2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska i gospodarowanie wpływami z tych opłat i kar
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.12
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025