Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
NFOŚiGW KŚ 01 – dane dotyczące wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska i redystrybucji tych środków oraz gospodarowania tymi środkami w Narodowym Funduszu oraz funduszach wojewódzkich, gospodarowania dochodami budżetu gmin i powiatów pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska i gospodarowanie wpływami z tych opłat i kar
Zmienna ilościowa
  • rok