Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
KNF SIUKNF 03 – dane dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat, depozytów i pożyczek oraz członków kas
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
System informacyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego Raz w roku do 9 września 2025 r. za rok 2024 – dane zweryfikowane przez biegłego rewidenta;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Członkowie SKOK. Pożyczki i kredyty udzielone członkom. Depozyty (lokaty) przyjęte od członków. Należności przeterminowane. Ogólny rachunek zysków i strat SKOK. Aktywa SKOK. Pasywa SKOK. Pracujący. Oddziały i filie SKOK
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025