Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
UZP SI 02 – dane z rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach – aspekty społeczne zamówień publicznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Zamówień Publicznych
Źródło danych:
System informacyjny Urzędu Zamówień Publicznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Zamówień Publicznych Raz w roku do 30 czerwca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa jednostki. REGON. Adres siedziby. Dane teleadresowe. Rodzaj zamówienia publicznego. Przedmiot zamówienia publicznego. Tryb udzielenia zamówienia publicznego. Wartość zawartej umowy bez podatku od towarów i usług. Udzielone zamówienie jako zamówienie zastrzeżone. Aspekty społeczne określone w opisie przedmiotu zamówienia. Etykieta związana z aspektami społecznymi albo inny przedmiotowy środek dowodowy w ramach zamówienia. Rodzaj podmiotu, któremu udzielono zamówienia. Aspekty społeczne określone w kryteriach oceny ofert. Aspekty społeczne związane z realizacją zamówienia, w tym dotyczące zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025