Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
NBP SGW 01 – dane według rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1197 z dnia 30 lipca 2020 r. ustanawiającego specyfikacje techniczne i ustalenia na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
System Gospodarki Własnej NBP
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski Raz w roku do 29 sierpnia 2025 r. za rok 2024 – dane zweryfikowane przez biegłego rewidenta;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Przeciętne zatrudnienie. Pracujący. Zatrudnieni pracownicy na podstawie stosunku pracy. Godziny przepracowane. Inwestycje brutto w maszyny i urządzenia. Wartość produkcji (VO). Obrót netto. Wartość dodana (VA). Nadwyżka operacyjna brutto. Koszty świadczeń pracowniczych. Koszty zabezpieczenia społecznego. Płace i wynagrodzenia. Aktywne przedsiębiorstwo. Zakupy towarów i usług ogółem. Inwestycje brutto w rzeczowe aktywa trwałe. Koszty usług świadczonych przez agencje pracy tymczasowej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025