Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
NBP SGW 01 – dane według rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1197 z dnia 30 lipca 2020 r. ustanawiającego specyfikacje techniczne i ustalenia na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Pracujący Przeciętne zatrudnienie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Pracujący Pracujący
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Pracujący Zatrudnieni pracownicy na podstawie stosunku pracy
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Czas pracy Godziny przepracowane
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Statystyka strukturalna Inwestycje brutto w maszyny i urządzenia
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Statystyka strukturalna Wartość produkcji (VO)
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Statystyka strukturalna Obrót netto
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Statystyka strukturalna Wartość dodana (VA)
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Statystyka strukturalna Nadwyżka operacyjna brutto
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Statystyka strukturalna Koszty świadczeń pracowniczych
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Statystyka strukturalna Koszty zabezpieczenia społecznego
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Statystyka strukturalna Płace i wynagrodzenia
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Statystyka strukturalna Aktywne przedsiębiorstwo
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Statystyka strukturalna Zakupy towarów i usług ogółem
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Statystyka strukturalna Inwestycje brutto w rzeczowe aktywa trwałe
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty usług świadczonych przez agencje pracy tymczasowej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok