Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MC PESEL 10 – dane o stałych mieszkańcach innych krajów zameldowanych na pobyt czasowy na terytorium RP
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Miejsce czasowego zameldowania w Polsce (składowe: Gmina) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
2 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
3 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 grudnia
4 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • kwartał
 • rok
 • 31 grudnia
5 Dane adresowe i terytorialne Miejsce urodzenia (składowe: Miejscowość) Zmienna adresowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 grudnia
6 Obywatelstwo, kraj urodzenia Kraj urodzenia Zmienna jakościowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 grudnia
7 Cechy demograficzne osób Stan cywilny Zmienna jakościowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 grudnia
8 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna jakościowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 grudnia
9 Migracje Kraj pobytu stałego Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
10 Migracje Data początku zamierzonego pobytu czasowego Zmienna określająca czas
 • rok
 • 31 grudnia
11 Migracje Data końca zamierzonego pobytu czasowego lub zgłoszenia wyjazdu / powrotu z pobytu czasowego Zmienna określająca czas
 • rok
 • 31 grudnia