Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MEiN ZSIoSWiN 14 – dane ze sprawozdań z wykonania planów rzeczowo-finansowych uczelni publicznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki
Źródło danych:
Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Edukacji i Nauki Raz w roku do 29 sierpnia 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Amortyzacja. Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Dotacje z budżetu państwa. Dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Dotacje z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Fundusz stypendialny. Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych. Fundusz zasadniczy. Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw. Kwota stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki. Koszty działalności operacyjnej – pozostałe koszty rodzajowe. Koszty działalności operacyjnej. Koszty finansowe. Koszty podstawowej działalności operacyjnej. Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich). Koszty rodzajowe ogółem. Koszty własne podstawowej działalności operacyjnej. Koszty zużycia materiałów i energii. Kwota stypendiów doktoranckich. Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe. Nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe. Należności z tytułu udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Odpis na własny fundusz stypendialny. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Odsetki (koszty). Odsetki (przychody). Opłaty za świadczone usługi edukacyjne. Podatek dochodowy (księgowy). Podatki i opłaty. Pozostałe koszty operacyjne RZiS. Pozostałe koszty. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty). Pozostałe przychody operacyjne. Pozostałe przychody. Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Przychody finansowe. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów. Przychody z działalności gospodarczej wyodrębnionej. Przychody z działalności operacyjnej. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej – pozostałe. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej. Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy. Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych. Studenci. Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego. Środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą. Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków.. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Usługi obce. Wartość sprzedanych towarów i materiałów. Własny fundusz stypendialny. Wynagrodzenia brutto. Wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zatrudnienie (według stanu w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego). Zmiana stanu produktów. Zysk (strata) brutto. Zysk (strata) na działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Środki na realizację programów lub przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.05 1.65.13
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025