Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
NCBiR PB 01 – dane w zakresie liczby oraz wartości projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Źródło danych:
System informacyjny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Raz w roku do 24 lipca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Liczba projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wartość projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025