Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MSWiA PBP 01 – dane dotyczące liczby pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego, w MSWiA oraz w formacjach podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący pracujących w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Raz w roku do 29 kwietnia 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci papierowej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zatrudnieni w bezpieczeństwie publicznym
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025