Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KOWR BC 01 – dane dotyczące surowców użytych do wytworzenia biopaliw ciekłych oraz wytworzonych i zużytych na własny użytek biopaliw ciekłych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna
 • Rejestr rolników
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty)
 • Rejestr rolników
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • rok
3 Dane identyfikacyjne Numer ewidencyjny
 • Rejestr rolników
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne Data wpisu do rejestru
 • Rejestr rolników
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • rok
5 Dane adresowe i terytorialne Adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty) Zmienna adresowa
 • rok
6 Bilanse paliw i energii Rodzaj wytwarzanych biopaliw ciekłych
 • Rejestr rolników
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
7 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Rodzaj instalacji
 • Rejestr rolników
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
8 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Wydajność instalacji
 • Rejestr rolników
Rozwiń grupowanie
 • l / d
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Bilanse paliw i energii Maksymalny roczny limit wytworzenia biopaliw ciekłych
 • Rejestr rolników
Rozwiń grupowanie
 • l
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Użytkowanie gruntów w gospodarstwie rolnym Powierzchnia użytków rolnych
 • Rejestr rolników
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna Zmienna identyfikacyjna
12 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby Zmienna identyfikacyjna
13 Bilanse paliw i energii Rodzaj surowców użytych do wytwarzania biopaliw ciekłych Zmienna opisowa
 • rok
14 Bilanse paliw i energii Surowce użyte do wytwarzania biopaliw ciekłych
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Bilanse paliw i energii Rodzaj biopaliw ciekłych wytworzonych na własny użytek Zmienna opisowa
 • rok
16 Bilanse paliw i energii Biopaliwa ciekłe wytworzone na własny użytek
 • l
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Bilanse paliw i energii Maksymalny roczny limit wytworzenia biopaliw ciekłych
 • l
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Bilanse paliw i energii Biopaliwa ciekłe zużyte we własnym gospodarstwie
 • l
Zmienna ilościowa
 • rok