Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
PK SI 01 – dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia w prokuraturze; spraw załatwionych i do załatwienia oraz zakończonych postępowań przygotowawczych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, przestępstw stwierdzonych w zakończonych postępowaniach przygotowawczych własnych prokuratora i powierzonych do prowadzenia innym niż Policja organom oraz wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Prokuratury Krajowej
Źródło danych:
Systemy informacyjne prokuratury
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Prokuratura Krajowa 2 razy w roku do 15 kwietnia 2025 r. za rok 2024 – w zakresie podstawowym, do 17 czerwca 2025 r. za rok 2024 – w zakresie rozszerzonym;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zakończone postępowania przygotowawcze w prokuraturze. Sprawy załatwione i sprawy do załatwienia w prokuraturze. Wynagrodzenia w prokuraturze. Zatrudnieni w prokuraturze. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw. Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach przygotowawczych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025