Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
GDDKiA SEDC 01 – dane dotyczące sieci drogowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Źródło danych:
Centralny system ewidencji drogowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 2 razy w roku do 11 lipca 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r. – dane wstępne, do 3 października 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r. – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Drogi publiczne. Obiekty mostowe na drogach publicznych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025