Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MF BD-PIT 04 – dane (osobno PIT-36, PIT-36S, PIT-37) dotyczące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 9 września 2025 r. za rok podatkowy 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Przychody ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i pracy nakładczej. Przychody z praw autorskich i innych praw. Przychody z działalności wykonywanej osobiście
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.02 1.24.01 1.61.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025