Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
GIW WZZ 01 – dane dotyczące zakładów zatwierdzonych, zakładów pakowania jaj, produkcji jaj płynnych, przetwórstwa
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Inspektoratu Weterynarii
Źródło danych:
Wykaz zakładów zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14)
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Główny Inspektorat Weterynarii Raz w roku do 31 stycznia 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Imię i nazwisko. Nazwa jednostki. PESEL. REGON. Adres siedziby
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.09 1.80.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025