Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
ZUS KSI 09 – dane o osobach występujących o przyznanie świadczenia wychowawczego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Raz w roku do 28 marca 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
PESEL. Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Imię. Nazwisko. Płeć. Data urodzenia. Kod stanu cywilnego. Stan cywilny. Kod kraju obywatelstwa. Nazwa kraju obywatelstwa. Stopień pokrewieństwa. Adres zamieszkania. Identyfikator wniosku. Data wpłynięcia wniosku. Data wydania decyzji o przyznaniu świadczenia. Okres świadczeniowy
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.20.01 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025