Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
URE UK 01 – dane dotyczące udzielonych koncesji w zakresie energii elektrycznej, ciepła
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Regulacji Energetyki
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący udzielonych koncesji w zakresie energii elektrycznej, ciepła
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Regulacji Energetyki Raz w roku do 15 kwietnia 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa jednostki. Adres siedziby. Okres obowiązywania koncesji. Koncesja w zakresie energii elektrycznej i ciepła
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01 1.44.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025