Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MF BD-PIT 03 – dane (PIT-11) dotyczące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących samodzielnie działalności gospodarczej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 9 września 2025 r. za rok podatkowy 2024;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Adres zamieszkania. Płeć. Numer PESEL podatnika. Numer identyfikacji podatkowej NIP płatnika. Przychód. Koszty uzyskania przychodów. Dochód. Dochód zwolniony z podatku. Zaliczka pobrana przez płatnika. Składki na ubezpieczenia społeczne. Przychody pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01 1.04.06 1.21.10 1.23.02 1.24.01 1.70.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025