Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
URE SI 01 – dane dotyczące rzeczywistej ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, co do której wytwórcy uprawnieni byli do otrzymywania premii kogeneracyjnej albo premii gwarantowanej, albo premii gwarantowanej indywidualnej, albo premii kogeneracyjnej indywidualnej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Regulacji Energetyki
Źródło danych:
System informacyjny Urzędu Regulacji Energetyki
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Regulacji Energetyki Raz w roku do 15 kwietnia 2025 r. za rok 2024 – dane wstępne, do 15 kwietnia 2026 r. za rok 2024 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa jednostki. Adres jednostki. Rodzaj technologii źródła CHP (URE). Okres wytwarzania. Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. Średnia wartość opałowa. Emisja CO2. Moc zainstalowana elektryczna. Produkcja ciepła użytkowego w kogeneracji. Oszczędność energii pierwotnej (PES). Wytworzona, wprowadzona do sieci i sprzedana energia elektryczna z wysokosprawnej kogeneracji z pozostałych jednostek kogeneracji. Produkcja ciepła użytkowego w kogeneracji, które zostało wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej. Rodzaj paliwa
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025