Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
URE SI 01 – dane dotyczące rzeczywistej ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, co do której wytwórcy uprawnieni byli do otrzymywania premii kogeneracyjnej albo premii gwarantowanej, albo premii gwarantowanej indywidualnej, albo premii kogeneracyjnej indywidualnej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres jednostki (składowe: Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica, Nazwa województwa) Zmienna adresowa
 • rok
3 Ciepło i energia elektryczna Rodzaj technologii źródła CHP (URE) Zmienna opisowa
 • rok
4 Ciepło i energia elektryczna Okres wytwarzania Zmienna określająca czas
 • rok
5 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Infrastruktura elektroenergetyczna Średnia wartość opałowa
 • kJ / kg
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Infrastruktura elektroenergetyczna Emisja CO2
 • t / r.
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Ciepło i energia elektryczna Moc zainstalowana elektryczna
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Ciepło i energia elektryczna Produkcja ciepła użytkowego w kogeneracji
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Ciepło i energia elektryczna Oszczędność energii pierwotnej (PES)
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Ciepło i energia elektryczna Wytworzona, wprowadzona do sieci i sprzedana energia elektryczna z wysokosprawnej kogeneracji z pozostałych jednostek kogeneracji
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Ciepło i energia elektryczna Produkcja ciepła użytkowego w kogeneracji, które zostało wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Bilanse paliw i energii Rodzaj paliwa Zmienna opisowa
 • rok