Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
PZOoN EKSMOoN 01 – dane o osobach, które nie ukończyły 16. roku życia, którym wydano orzeczenie o niepełnosprawności, oraz o osobach, które ukończyły 16. rok życia, którym wydano orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
Źródło danych:
Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Raz w roku do 28 lutego 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
PESEL. Data urodzenia. Adres zameldowania. Adres miejsca pobytu. Zawód wykonywany. Płeć. Obywatelstwo w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL. Wykształcenie. Ustalenie niepełnosprawności, ustalenie stopnia niepełnosprawności. Okres, na jaki orzeczono niepełnosprawność, okres, na jaki orzeczono stopień niepełnosprawności. Imię. Data wydania ostatniego orzeczenia. Symbol przyczyny niepełnosprawności. Imię przedstawiciela ustawowego. PESEL przedstawiciela ustawowego. Drugie imię. Nazwisko. Drugie imię przedstawiciela ustawowego. Nazwisko przedstawiciela ustawowego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.21.10 1.29.21
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025