Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
MF BD-PIT 09 – dane dotyczące osób fizycznych będących wspólnikami spółki cywilnej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 5 lutego 2025 r. za rok podatkowy 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Strata spółki przypadająca na podatnika. Strata spółki. Dochód spółki. Dochód spółki przypadający na podatnika. Koszty uzyskania przychodu przypadające na podatnika. Przychód przypadający na podatnika. Przychód spółki. NIP podatnika. NIP spółki, jeśli podatnik jest wspólnikiem spółki osobowej. REGON spółki, jeśli podatnik jest wspólnikiem spółki osobowej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.61.05 1.80.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025