Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MC PESEL 06 – dane o ludności (stałych mieszkańcach innych krajów) zameldowanej na pobyt czasowy w Polsce, która w danym roku zgłosiła wyjazd z Polski lub której wygasł deklarowany okres pobytu w Polsce
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
2 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 grudnia
3 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • kwartał
 • rok
 • 31 grudnia
4 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna jakościowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 grudnia
5 Dane adresowe i terytorialne Miejsce urodzenia (składowe: Miejscowość) Zmienna adresowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 grudnia
6 Obywatelstwo, kraj urodzenia Kraj urodzenia Zmienna jakościowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 grudnia
7 Cechy demograficzne osób Stan cywilny Zmienna jakościowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 grudnia
8 Migracje Kraj wyjazdu na pobyt stały Zmienna jakościowa
 • kwartał
 • rok
9 Dane adresowe i terytorialne Miejsce czasowego zameldowania w Polsce (składowe: Gmina) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
10 Migracje Data początku zamierzonego pobytu czasowego Zmienna określająca czas
 • rok
 • 31 grudnia
11 Migracje Data końca zamierzonego pobytu czasowego lub zgłoszenia wyjazdu / powrotu z pobytu czasowego Zmienna określająca czas
 • rok
 • 31 grudnia