Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KOWR BR 01 – dane dotyczące surowców wykorzystanych do wytworzenia biogazu rolniczego lub do wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego, wytworzonego biogazu rolniczego, energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne Numer ewidencyjny Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne Data wpisu do rejestru Zmienna określająca czas
 • rok
5 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty) Zmienna adresowa
 • rok
6 Dane adresowe i terytorialne Adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej (składowe: Województwo, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty) Zmienna adresowa
 • rok
7 Rodzaj prowadzonej działalności Rodzaj prowadzonej działalności Zmienna opisowa
 • rok
8 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Wydajność instalacji
 • m3
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Ciepło i energia elektryczna Moc zainstalowana elektryczna
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Bilanse paliw i energii Surowce użyte do produkcji biogazu rolniczego
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Bilanse paliw i energii Surowce użyte do produkcji biogazu rolniczego Zmienna opisowa
 • rok
12 Bilanse paliw i energii Biogaz rolniczy wytworzony
 • m3
Zmienna ilościowa
 • rok
13
 • m3
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Bilanse paliw i energii Biogaz rolniczy wprowadzony do sieci dystrybucyjnej gazowej
 • m3
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Ciepło i energia elektryczna Energia elektryczna wytworzona z biogazu rolniczego
 • kWh
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Ciepło i energia elektryczna Energia elektryczna wytworzona z biogazu rolniczego sprzedana sprzedawcy zobowiązanemu i wprowadzona do jego sieci dystrybucyjnej oraz innym podmiotom
 • kWh
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Bilanse paliw i energii Produkt uboczny powstały w wyniku wytworzenia biogazu rolniczego
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Ciepło i energia elektryczna Zużycie energii elektrycznej na potrzeby produkcji i potrzeby własne
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Bilanse paliw i energii Biogaz rolniczy wykorzystany do wytworzenia energii elektrycznej lub wykorzystany w inny sposób
 • m3
Zmienna ilościowa
 • rok