Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
NBP PEGAZ 05 – dane dotyczące akcji i udziałów nierezydenta będących w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego (formularz AZ-IB)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON podmiotu sprawozdawczego będącego w posiadaniu akcji i udziałów nierezydenta Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Nazwa podmiotu sprawozdawczego będącego w posiadaniu akcji i udziałów nierezydenta Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
3 Dane identyfikacyjne Nazwa nierezydenta będącego w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
4 Akcje i udziały nierezydenta będące w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego Kraj siedziby nierezydenta Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
5 Akcje i udziały nierezydenta będące w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego Kraj siedziby podmiotu, w którym podmiot sprawozdawczy jest udziałowcem bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu specjalnego przeznaczenia Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
6 Akcje i udziały nierezydenta będące w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego Kraj siedziby podmiotu dominującego w międzynarodowej grupie podmiotów powiązanych kapitałowo Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
7 Akcje i udziały nierezydenta będące w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego Rodzaj powiązania kapitałowego podmiotu sprawozdawczego z nierezydentem Zmienna jakościowa
 • rok
8 Akcje i udziały nierezydenta będące w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego Wartość udziałów lub akcji nierezydenta w posiadaniu podmiotu
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
9 Rodzaj prowadzonej działalności Rodzaj działalności gospodarczej nierezydenta będącego w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
10 Akcje i udziały nierezydenta będące w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego Objęcie nowych udziałów lub akcji nierezydenta, zasilenie kapitałem przez podmiot sprawozdawczy
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Akcje i udziały nierezydenta będące w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego Różnice kursowe z tytułu wyceny
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Akcje i udziały nierezydenta będące w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego Zmiany wyceny udziałów nierezydenta posiadanych przez podmiot
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Akcje i udziały nierezydenta będące w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego Zbycie udziałów lub akcji nierezydenta, jeżeli przed transakcją udziałowiec posiadał powyżej 50% głosów w organie stanowiącym
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Akcje i udziały nierezydenta będące w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego Zbycie udziałów lub akcji nierezydenta, jeżeli przed transakcją udziałowiec posiadał od 10% do 50% głosów w organie stanowiącym
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Akcje i udziały nierezydenta będące w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego Likwidacja podmiotu (nierezydenta), wycofanie kapitału
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Akcje i udziały nierezydenta będące w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego Nabycie udziałów lub akcji nierezydenta, w wyniku którego udziałowiec posiada powyżej 50% głosów w organie stanowiącym
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Akcje i udziały nierezydenta będące w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego Nabycie udziałów lub akcji nierezydenta, w wyniku którego udziałowiec posiada od 10% do 50% głosów w organie stanowiącym
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Akcje i udziały nierezydenta będące w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego Pozostałe zmiany wartości udziałów
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Akcje i udziały nierezydenta będące w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego Wartość udziałów lub akcji nierezydenta przypadających na podmiot sprawozdawczy
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Akcje i udziały nierezydenta będące w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego Wartość kapitałów własnych nierezydenta przypadających na podmiot sprawozdawczy
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia