Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
GIOŚ PMŚ 04 – dane dotyczące zawartości ozonu w atmosferze
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Źródło danych:
Państwowy monitoring środowiska
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Raz w roku do 29 lipca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Stężenie 1-godzinne ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery. Stężenie 8-godzinne ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery. Dni z przekroczeniami stężenia docelowego ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery. Parametr AOT40
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025