Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
GIOŚ PMŚ 04 – dane dotyczące zawartości ozonu w atmosferze
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Monitoring jakości powietrza Stężenie 1-godzinne ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery
  • µg / m3
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Monitoring jakości powietrza Stężenie 8-godzinne ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery
  • µg / m3
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Monitoring jakości powietrza Dni z przekroczeniami stężenia docelowego ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
4 Monitoring jakości powietrza Parametr AOT40
  • µg / m3
Zmienna ilościowa
  • rok