Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
GIW WFJKND 01 – dane dotyczące ferm jaj konsumpcyjnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Inspektoratu Weterynarii
Źródło danych:
Wykaz ferm jaj konsumpcyjnych, zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), nie objętych dyrektywą Komisji 2002/4/WE z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie rejestracji zakładów hodujących kury nioski, objętych dyrektywą Rady 1999/74/WE (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2002, str. 44, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 35, str. 117)
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Główny Inspektorat Weterynarii Raz w roku do 31 stycznia 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Imię i nazwisko. Nazwa jednostki. Adres prowadzenia działalności rolniczej. Adres siedziby. PESEL. Weterynaryjny numer identyfikacyjny
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.09 1.80.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025