Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
UW SIZAZ 01 – dane dotyczące wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów wojewódzkich
Źródło danych:
Systemy informacyjne dotyczące wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy wojewódzkie Raz w roku do 30 kwietnia 2025 r. za II półrocze 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Data utraty statusu ZAZ. Zakład aktywności zawodowej. Zatrudnienie w ZAZ. Pracujący niepełnosprawni. Zatrudnienie niepełnosprawnych w ZAZ. Data przyznania statusu ZAZ. Nazwa pełna jednostki. Adres siedziby
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025