Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
ZUS SAP ERP 02 – dane dotyczące wybranych kosztów rodzajowych działalności dla terenowych jednostek i centrali ZUS
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
System finansowo-księgowy SAP ERP
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Raz w roku do 31 października 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Raz w roku do 31 października 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
REGON. Adres oddziału terenowego. Koszty zużycia materiałów. Zużycie energii. Usługi obce. Pozostałe koszty rodzajowe. Wynagrodzenia brutto ogółem. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Pozostałe koszty rodzajowe – podróże służbowe. Pozostałe koszty rodzajowe – ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Podatki i opłaty
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.07