Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MRiPS SI 02 – dane z rocznych sprawozdań przedsiębiorstw społecznych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Numer decyzji o przyznaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego Zmienna identyfikacyjna
3 Integracyjne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Charakter prowadzonej działalności przedsiębiorstw społecznych Zmienna jakościowa
 • rok
4 Integracyjne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Cel działalności przedsiębiorstw społecznych Zmienna jakościowa
 • rok
5 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna
6 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
7 Integracyjne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Realizowane indywidualne plany reintegracyjne
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Integracyjne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Realizowane indywidualne programy rehabilitacji zawodowej i społecznej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Integracyjne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Osoby objęte działaniami reintegracyjnymi
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Integracyjne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Działania podjęte wobec osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie społecznym
 • Działania reintegracji zawodowej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Integracyjne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Działania podjęte wobec osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie społecznym
 • Działania reintegracji społecznej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Integracyjne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Osiągnięte efekty działań reintegracyjnych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Pracujący Zatrudnieni w przedsiębiorstwie społecznym
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Pracujący Nowo zatrudnieni w przedsiębiorstwie społecznym
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Pracujący Zatrudnieni należący do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Pracujący Nowo zatrudnieni należący do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Pracujący Zatrudnieni należący do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Pracujący Zatrudnieni należący do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Charakter wykluczenia
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Integracyjne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Korzystanie z instrumentów wsparcia
 • Źródła finansowania
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok