Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MS CBDKW 01 – dane dotyczące budynków i lokali oraz przysługujących do nich praw
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Sprawiedliwości Raz w roku do 28 lutego 2025 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
1) oznaczenie nieruchomości:
a) rubryka 1.2 „numer nieruchomości”,
b) rubryka 1.3 „położenie”,
c) podrubryka 1.4.1 „działka ewidencyjna”, podrubryka 1.4.2 „budynek”, podrubryka 1.4.4 „lokal”,
d) rubryka 1.5 „obszar”,
2) spis spraw związanych z własnością:
a) podrubryka 1.11.1 „spis praw związanych z własnością”,
b) podrubryka 1.11.2 „prawo użytkowania wieczystego”,
c) podrubryka 1.11.3 „opis spółdzielni mieszkaniowej”
3) własność:
a) właściciel,
– podrubryka 2.2.1 „udział”,
– podrubryka 2.2.2 „Skarb Państwa”,
– podrubryka 2.2.3 „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)”,
– podrubryka 2.2.4 „inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną”,
– podrubryka 2.2.5 „osoba fizyczna”,
b) rubryka 2.3 „właściciel wyodrębnionego lokalu”,
c) użytkownik wieczysty,
– podrubryka 2.4.2 „udział”,
– podrubryka 2.4.3 „Skarb Państwa”,
– podrubryka 2.4.4 „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)”,
– podrubryka 2.4.5 „inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną”,
– podrubryka 2.4.6 „osoba fizyczna”,
d) uprawniony,
– podrubryka 2.5.1 „udział”,
– podrubryka 2.5.2 „Skarb Państwa”,
– podrubryka 2.5.3 „jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)”,
– podrubryka 2.5.4 „inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną”,
– podrubryka 2.5.5 „osoba fizyczna”.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025