Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MRiRW SM 01 – dane dotyczące cech identyfikacyjno-adresowych podmiotów skupujących mleko
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
Rejestr podmiotów skupujących mleko
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Raz w roku do 28 listopada 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
REGON. Nazwa jednostki. Adres siedziby
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.12
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025