Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MF BD-PIT 11 – dane dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i nieprowadzących działalności gospodarczej będących podatnikami podatku dochodowego (PIT-11, PIT-11A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT/M, DSF-1)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Podatek dochodowy od osób fizycznych Wybór sposobu opodatkowania
 • Wybór sposobu opodatkowania
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok podatkowy
2 Podatek dochodowy od osób fizycznych Symbol formularza będącego źródłem danych dla rekordu Zmienna opisowa
 • rok podatkowy
3 Dane identyfikacyjne Numer PESEL podatnika, jeżeli został nadany Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne Numer PESEL małżonka, jeżeli został nadany Zmienna identyfikacyjna
5 Dane identyfikacyjne Identyfikator podatkowy (NIP) podatnika, jeżeli został nadany Zmienna identyfikacyjna
6 Dane identyfikacyjne Identyfikator podatkowy (NIP) małżonka, jeżeli został nadany Zmienna identyfikacyjna
7 Dane identyfikacyjne Nazwisko podatnika Zmienna identyfikacyjna
8 Dane identyfikacyjne Nazwisko małżonka Zmienna identyfikacyjna
9 Dane identyfikacyjne Imię podatnika Zmienna identyfikacyjna
10 Dane identyfikacyjne Imię małżonka Zmienna identyfikacyjna
11 Dane identyfikacyjne Drugie imię podatnika Zmienna identyfikacyjna
12 Dane identyfikacyjne Drugie imię małżonka Zmienna identyfikacyjna
13 Cechy demograficzne osób Data urodzenia podatnika Zmienna identyfikacyjna
14 Cechy demograficzne osób Data urodzenia małżonka Zmienna identyfikacyjna
15 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania podatnika i małżonka (składowe: Kod TERYT województwa; Kod TERYT powiatu; Kod TERYT gminy; Kod pocztowy; Nazwa miejscowości; Nazwa ulicy; Numer budynku; Numer lokalu) Zmienna adresowa
 • rok podatkowy
16 Podatek dochodowy od osób fizycznych Dochód według źródeł przychodów
Zmienna ilościowa
 • rok podatkowy
17 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28, PIT-36, PIT / M) Zmienna opisowa
 • rok podatkowy
18 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (PIT-36, PIT-36L) Zmienna opisowa
 • rok podatkowy
19 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody z działalności prowadzonej w formie spółki(-łek) osób fizycznych, w której(-rych) podatnik jest wspólnikiem (PIT-28) Zmienna opisowa
 • rok podatkowy
20 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody z działalności prowadzonej osobiście (PIT-11, PIT-36, PIT-37) Zmienna opisowa
 • rok podatkowy
21 Podatek dochodowy od osób fizycznych Należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej z uwzględnieniem osób do ukończenia 26. roku życia (PIT-11, PIT-36, PIT-37) Zmienna opisowa
 • rok podatkowy
22 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody z emerytur – rent oraz innych krajowych świadczeń (PIT-11A) Zmienna opisowa
 • rok podatkowy
23 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (PIT-11A) Zmienna opisowa
 • rok podatkowy
24 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody z praw autorskich i innych praw (PIT-11, PIT-36, PIT-37) Zmienna opisowa
 • rok podatkowy
25 Wykonywanie pracy nierejestrowanej Przychody z działalności nierejestrowanej (PIT-36) Zmienna opisowa
 • rok podatkowy
26 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39) Zmienna opisowa
 • rok podatkowy
27 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody z działalności prowadzonej na własne nazwisko (PIT-28) Zmienna opisowa
 • rok podatkowy
28 Podatek dochodowy od osób fizycznych Łączne dochody podlegające daninie solidarnościowej (DSF-1) Zmienna opisowa
 • rok podatkowy
29 Podatek dochodowy od osób fizycznych Dochody osiągnięte za granicą (PIT-36) Zmienna opisowa
 • rok podatkowy
30 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych (PIT-28) Zmienna opisowa
 • rok podatkowy
31 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody określane przez organ podatkowy (PIT-28) Zmienna opisowa
 • rok podatkowy
32 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody z emerytur i rent (PIT-11, PIT-36, PIT-37) Zmienna opisowa
 • rok podatkowy
33 Podatek dochodowy od osób fizycznych Należności z tytułu umowy zlecenia (PIT-11) Zmienna opisowa
 • rok podatkowy
34 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36, PIT-36L) Zmienna opisowa
 • rok podatkowy
35 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody ze zbycia papierów wartościowych, praw i udziałów (PIT-38) Zmienna opisowa
 • rok podatkowy
36 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody z praw majątkowych (PIT / M) Zmienna opisowa
 • rok podatkowy
37 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody wskazane w PIT-8C (PIT-38) Zmienna opisowa
 • rok podatkowy
38 Podatek dochodowy od osób fizycznych Przychody z rent krajowych i zagranicznych (PIT / M) Zmienna opisowa
 • rok podatkowy
39 Podatek dochodowy od osób fizycznych Strata z pozarolniczej działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36L)
Zmienna ilościowa
 • rok podatkowy
40 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Inne źródła przychodów (PIT-11, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT / M) Zmienna opisowa
 • rok podatkowy