Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MI SIPAM 01 – dane dotyczące morskiej linii brzegu, odcinka rozgraniczającego obszar morza terytorialnego oraz długości morskiej granicy państwowej, powierzchni wyłącznej strefy ekonomicznej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Infrastruktury
Źródło danych:
System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Infrastruktury Raz w roku do 9 maja 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Długość morskiej linii brzegu. Długość odcinka rozgraniczającego obszar morza terytorialnego. Długość morskiej granicy państwowej. Długość morskiej granicy państwowej na morzu. Powierzchnia wyłącznej strefy ekonomicznej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025