Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
GIJHARS WEPR 01 – dane dotyczące producentów ekologicznych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Nazwa gospodarstwa / jednostki Zmienna identyfikacyjna
3 Rolnictwo ekologiczne Nazwa jednostki certyfikującej Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne Numer identyfikacyjny producenta nadany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą Zmienna identyfikacyjna
5 Dane identyfikacyjne Numer producenta z ewidencji producentów Zmienna identyfikacyjna
6 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Miejscowość poczty, Kod pocztowy, Numer lokalu, Numer budynku, Ulica, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
7 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość poczty, Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
  • kwartał