Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
PDOPG EOPG 01 – dane o odbiorcach (gospodarstwa domowe) paliwa gazowego z sieci
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów, których podstawową lub drugorzędną działalnością jest dystrybucja lub obrót paliwami gazowymi
Źródło danych:
Ewidencja odbiorców indywidualnych w zakresie gazu z sieci
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty, których podstawową lub drugorzędną działalnością jest dystrybucja lub obrót paliwami gazowymi Raz w roku do 3 lutego 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Adres poboru gazu z sieci
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025